by admin

Technology and Innovation
to Improve Process

WORK WITH US TODAY

การนำ RFID ไปใช้ประโยชน์ จะใช้งานได้ก็ต่อเมื่อนำองค์ประกอบของระบบ RFID อย่างครบถ้วน โดยต้องมีความรู้ความเข้าใจในลักษณะการดำเนินงานของธุรกิจเพื่อที่จะประยุกต์ใช้อุปกรณ์ RFID เหล่านั้นให้เกิดผล โดยมุ่งเน้นให้เกิดการเชื่อมโยงข้อมูลที่ได้จาก RFID กับอุปกรณ์อื่นๆ ในระบบงาน และส่วนการทำงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด
View more

การใช้งานระบบ RFID ที่ถูกต้อง ได้กำหนดเป็นมาตรฐานในการใช้งานตามระเบียบของ กสทช. ซึ่งผู้ใช้ต้องขออนุญาตในการใช้งานและติดตั้ง โดย IET จะอำนวยความสะดวกในการดำเนินการกับหน่วยงานให้กับลูกค้า

View more

IET มีทีมงานและบุคลาการที่มีคุณภาพและประสบกาณณ์ ที่พร้อมให้คำปรึกษา และแก้ไขปัญญหาในการใช้งานให้กับลูกค้า เพื่อให้การทำงานของลูกค้ามีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลตามที่ได้คาดหวังไว้

View more