Solution & Services

Solution & Services

by admin

Solution & Services

การนำเทคโนโลยี RFID ไปประยุกต์ใช้ จะสำเร็จได้เมื่อมีความรู้ในองค์ประกอบระบบ RFID และความเข้าใจในลักษณะการทำงานที่เหมาะสม สามารถเชื่อมโยงข้อมูลที่ได้จาก RFID กับอุปกรณ์อื่นๆ ร่วมกับข้อมูลที่ได้จาก ERP เพื่อให้เกิดความสะดวก รวดเร็ว ในการทำงาน ช่วยตัดสินใจในกระบวนการที่เกี่ยวข้องเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดจากการใช้ข้อมูลเป็นสำคัญ นอกจากนั้นระบบยังต้องถูกสร้างขึ้นจากผู้ให้บริการออกแบบ และพัฒนาระบบ RFID ที่มีประสบการณ์ มีความรู้ความเข้าใจใน RFID โดยเฉพาะ เพื่อความมั่นใจว่าระบบที่ได้จะตอบสนองการใช้งานได้จริง และสามารถพัฒนาใช้งานได้ภายในระยะเวลาอันเหมาะสม

จากประสบการณ์งานระบบ RFID มากกว่า 50 โครงการที่ บริษัท ไอ.อี. เทคโนโลยี่ ได้รับความไว้วางใจให้รับผิดชอบมาตลอดในช่วงเวลาหลายปีที่ผ่านมา สามารถสรุปรูปแบบการประยุกต์ใช้งานได้เป็น 4 ประเภทหลักดังต่อไปนี้

  1. ระบบตรวจ ติดตาม วิเคราะห์ประสิทธิภาพการผลิต และระบบสืบข้อมูลย้อนกลับอัตโนมัติ (Production Tracking, Productivity and Traceability)
  2. กระบวนการบริหารจัดการทรัพย์สินฐาวร และทรัพย์สินหมุนเวียนในระบบ (RFTrace: Fixed Asset and Returnable Asset Management)
  3. การระบุ และบริหารจัดการตัวบุคคล (People Tracking & Management)
  4. การบริหารจัดการยานพาหนะ และกิจกรรมเกี่ยวเนื่องด้วยการขนส่ง (Vehicle Management System)

โดยการใช้งานสำหรับแต่ละลูกค้านั้นมักจะมีการปรับเปลี่ยนในรายละเอียดการทำงานส่วนย่อยเพื่อให้ตรงตามความต้องการของส่วนธุรกิจที่ใช้ ซึ่งบริษัท ไอ.อี. เทคโนโลยี่ มีพร้อมทั้งอุปกรณ์คุณภาพ และทีมงานที่เชี่ยวชาญ RFID ให้การสนับสนุนตั้งแต่ขั้นตอนแรกคือการให้คำแนะนำ ออกแบบระบบ จนถึงขั้นตอนสุดท้ายคือ การทดสอบ อบรม และส่งมอบระบบให้กับทีมผู้ใช้งาน เพื่อให้มั่นใจว่าระบบที่ได้ สร้างประโยชน์แก่ผู้ใช้งาน และผู้ลงทุนอย่างแท้จริง เป็นดั่งปณิธานหลักที่บริษัทยึดถือเป็นเป้าหมายหลักในการทำงานมาโดยตลอด

จุดเด่นอีกประการในระบบ RFID ของ ไอ.อี. เทคโนโลยี่ คือการสร้างมาตรฐานในการพัฒนาระบบ RFID ขึ้นเอง ดังจะเห็นได้จากการมีซึ่งระบบตัวกลาง (RFID Middleware) ที่เชื่อมโยงการทำงานของ RFID Reader และ Software Application ได้อย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งยังมีซึ่งขั้นตอนการบริหารโครงการที่ครอบคลุมการทำงานในทุกขั้นตอน และรัดกุมในการคัดเลือกสินค้า และบริการที่เหมาะสมกับประภทการใช้งาน ทั้งสองสิ่งนี้มีส่วนสำคัญที่เสริมให้ระบบ RFID ของบริษัท ไอ.อี. เทคโนโลยี่ จำกัด เป็นที่ยอมรับ ตลอดจนเป็นผู้นำการใช้งาน RFID ในหลายอุตสาหกรรม

สแกน QR CODE เพื่อแชทกับเรา
โทรหาเราได้ที่เบอร์
02-642-6700 กด 8
095 585 7936
sales@iet.co.th