PRODUCTION TRACK & TRACE

PRODUCTION TRACK & TRACE

by admin

การใช้ RFID ในกระบวนการผลิต และตรวจสอบย้อนกลับ

เมื่อกล่าวถึงเทคโนโลยี RFID แล้ว หลายคนคงคุ้นเคย หากไปเดินซุปเปอร์มาร์เก็ตตามห้างสรรพสินค้าทั่วไป ซึ่งตรงทางเข้าหรือทางออก เราจะต้องเดินผ่านเครื่องอ่านประเภทให้คนเดินผ่าน ซึ่งก็คือหนึ่งในเทคโนโลยี RFID ที่ถูกนำมาใช้เพื่อป้องกันการขโมยสินค้า หลักการคือ จะติดป้าย (ศัพท์ทาง RFID เรียกว่า Tag) ไว้กับสินค้าที่ต้องการ Detect ซึ่งในเวลาซื้อปกติ ทางพนักงานจะดึงป้ายนี้ออก หรืออาจจะมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลที่ป้าย เพื่อจะไม่ให้เกิดเสียงดังเวลาที่ผ่านเครื่องอ่าน ในกรณีที่มีการขโมยสินค้า ตัวป้ายนี้จะยังอยู่ติดกับตัวสินค้า เมื่อผ่านเครื่องอ่าน เครื่องจะส่งเสียงดังให้ทราบ

สำหรับท่านที่นิยมใช้รถไฟฟ้าใต้ดิน ตั๋วของรถไฟฟ้าใต้ดิน ที่มีลักษณะกลมๆ สีดำ เวลาเราจะเดินผ่านด่านเข้าไป เราก็เพียงนำเหรียญนี้ แตะไปตรงบริเวณที่อ่านบัตร จากนั้นที่กั้นก็จะเปิด ซึ่งเหรียญกลมๆ สีดำนั้น จริงๆแล้วก็คือ RFID ประเภท Tag โดยที่ด้านในจะมีตัวชิปและขดลวดที่ทำหน้าที่เป็นเสาอากาศเพื่อส่งสัญญาณ

RFID สำหรับงานการผลิต ขอสรุปประเภทสายการผลิตตามลักษณะการทำงานเป็น 3 ลักษณะ ดังนี้

  • สายการผลิตแบบอัตโนมัติ เป็นสายการผลิตที่มีกระบวนการผลิตโดยใช้เครื่องจักรอัตโนมัติเป็นหลัก จำนวนผู้ปฏิบัติงานการผลิตน้อย คงไว้ เพียงแต่หน้าที่งานควบคุม แก้ไขการทำงานของเครื่องจักร หรือการตรวจสอบ ตกแต่งสินค้าบางประการที่เครื่องจักรไม่สามารถทำได้เท่านั้น
  • สายการผลิตแบบกึ่งอัตโนมัติ เป็นสายการผลิตที่กระบวนการผลิตมีการใช้เครื่องจักรเพียงบางส่วน มีขั้นตอนของการทำงานที่ยังจำเป็นต้องใช้ ผู้ปฏิบัติงานการผลิตจำนวนหนึ่งในการทำงานร่วมกับเครื่องจักรที่อาจเป็นได้ทั้งแบอัตโนมัติ และกึ่งอัตโนมัติ
  • สายการผลิตแบบเน้นแรงงานผลิต เป็นสายการผลิตที่มีผู้ปฏิบัติงานจำนวนมาก กระบวนการผลิตมีการใช้เครื่องจักรเพียงเล็กน้อย

เทคโนโลยี RFID ในกระบวนการผลิต และตรวจสอบย้อนกลับ สร้างคุณค่าให้เกิดแก่ธุรกิจได้ จากผลประโยชน์ดังต่อไปนี้

  • การได้มาซึ่งข้อมูลในกระบวนการ อย่างรวดเร็ว ถูกต้อง แม่นยำ
  • การมองเห็นความเป็นไปในกระบวนการ เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการได้อย่างทันท่วงที
  • ลดภาระต้นทุน จากเวลา ทรัพยากรบุคคลในการปฏิบัติงานที่ลดลง ลดความสูญเสียที่เกิดจากความผิดพลาดในกระบวนการ
  • สร้างความน่าเขื่อถือในสินค้า และบริการ ยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจ
สแกน QR CODE เพื่อแชทกับเรา
โทรหาเราได้ที่เบอร์
02-642-6700 กด 8
095 585 7936
sales@iet.co.th