Support

Support

by admin
1. RFID คืออะไร

RFID ย่อมาจาก Radio Frequency Identification เป็นเทคโนโลยีการระบุข้อมูลที่แสดงเอกลักษณ์ของวัตถุหรือบุคคลด้วยคลื่นความถี่วิทยุที่ได้ถูกพัฒนาขึ้นมา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำไปใช้ในการบ่งชี้วัตถุในระยะไกลได้ โดยมีจุดเด่นคือสามารถอ่านข้อมูลจากป้าย (Tag) ได้หลายๆ แท็กแบบไร้สัมผัส และสามารถอ่านค่าได้แม้ในสภาพที่ทัศนวิสัยไม่ดี ทนต่อความเปียกชื้น แรงสั่นสะเทือน การกระทบกระแทก และสามารถจะอ่านข้อมูลได้ด้วยความเร็วสูง โดยข้อมูลจะถูกเก็บไว้ในไมโครชิปที่อยู่ในป้าย (Tag)

2. Tag มีกี่ชนิด การใช้งานแตกต่างกันอย่างไร

Tag แบ่งออกเป็น 2 ชนิดใหญ่ ได้แก่

1) ป้ายอาร์เอฟไอดีชนิดแพสทีฟ (Passive) ป้ายชนิดนี้ทำงานได้ไม่ต้องอาศัยแหล่งจ่ายไฟภายนอกใดๆ เพราะภายในป้ายจะมีวงจรกำเนิดไฟฟ้าเหนี่ยวนำขนาดเล็กเป็นแหล่งจ่ายไฟในตัวอยู่ ทำให้การอ่านข้อมูลทำได้ไม่ไกลมากนัก ระยะอ่านสูงสุดประมาณ 1 เมตร ขึ้นอยู่กับกำลังงานของเครื่องส่งและคลื่นความถี่วิทยุที่ใช้ โดยปกติป้ายชนิดนี้มักมีหน่วยความจำขนาดเล็ก โดยทั่วไปประมาณ 16-1,024 ไบต์ มีขนาดเล็กและน้ำหนักเบา ราคาต่อหน่วยต่ำ

2) ป้ายแบบแอ็กทีฟ (Active) ป้ายชนิดนี้ต้องอาศัยแหล่งจ่ายไฟจากภายนอก เพื่อจ่ายไฟให้วงจรทำงาน ระยะการอ่านข้อมูลได้ประมาณ 100 เมตร แต่มีข้อเสียคือ ขนาดของป้ายหรือเครื่องอ่านมีขนาดใหญ่ อายุแบตเตอรี่มีอายุการใช้งานประมาณ 2-7 ปี

3. ย่านควานถี่ที่ระบบอาร์เอฟไอดีถูกใช้งาน แบ่งย่านความถี่อย่างไร

ย่านความถี่ที่ใช้งาน อาจแบ่งเป็น 4 ย่านใหญ่ ๆ ได้แก่ดังตารางต่อไปนี้

ย่านความถี่

ความถี่

ระยะที่อ่านได้

ย่านความถี่ต่ำ (Low Frequency : LF)

125-134 กิโลเฮิรตซ์

น้อยกว่า 1 เมตร (10 เซนติเมตร)

ย่านความถี่สูง (High Frequency : HF)

13.56 เมกะเฮิรตซ์

น้อยกว่า 1.5 เมตร (~1 เมตร)

ย่านความถี่สูงยิ่ง (Ultra High Frequency : UHF)

860-960 เมกะเฮิรตซ์

2-5 เมตร 1-100 เมตร (ป้ายแบบแอ็กทิฟ)

ย่านความถี่ไมโครเวฟ (Microwave Frequency)

2.45 กิกะเฮิรตซ์

น้อยกว่า 1 เมตร (ป้ายแบบแพสซิฟ) 1-15 เมตร (ป้ายแบบแอ็กทิฟ)

4. ระบบ RFID การใช้งานแตกต่างกับการใช้งานในระบบ Bar Code อย่างไร

RFID มีลักษณะการใช้งานที่คล้ายกับระบบ Bar Code แต่มีข้อแตกต่างกันดังนี้

ข้อพิจารณา

ระบบ Bar Code

ระบบ RFID

การอ่านและบันทึกข้อมูล

อ่านได้อย่างเดียว (Read Only)

สามารถอ่าน และบันทึกข้อมูลได้ (Read & Write)

การแก้ไขข้อมูล

ไม่สามารถแก้ไขข้อมูลได้ หลังจากที่บันทึกแล้ว

สามารถแก้ไขได้ซ้ำๆ กัน หลายครั้ง ซึ่งจะช่วยในการประหยัดต้นทุน

สภาพแวดล้อม

มีผลต่อการอ่าน เมื่ออยู่ในสภาพแวดล้อมที่ไม่ดี

ทนต่อความเปียกชื้น แรงสั่นสะเทือน การกระทบกระแทก

อ่านข้อมูลผ่านตัวกลาง

ไม่สามารถทำได้

สามารถอ่านข้อมูลผ่านตัวกลางได้หลายประเภท เช่น น้ำ, พลาสติก, กระจก, วัสดุทึบแสงต่าง ๆ เป็นต้น

จำนวนข้อมูลที่สามารถจัดเก็บ (ไบต์)

1-100

16-64k

ผลกระทบจากการอ่านผิดด้านหรือผิดมุม

มีผลกระทบเล็กน้อย เช่น ต้องตรงอยู่ในตำแหน่งการอ่าน

ไม่มีผลกระทบ

ระยะของการอ่านข้อมูล

อ่านได้ในระยะใกล้ 0-50 ซม.

อ่านข้อมูลได้ไกลกว่า ระยะการอ่านประมาณ 0-5 เมตร โดยการส่งสัญญาณแบบคลื่นวิทยุ (ระยะการอ่านมากน้อยขึ้นอยู่กับช่วงความถี่วิทยุที่ใช้งานแต่ละย่านความถี่)

อายุการใช้งาน การฉีกขาด หรือเสื่อมสภาพ

จำกัดอายุการใช้งาน

มีความทนทานกว่า

ข้อจำกัดในการอ่านข้อมูล

อ่านได้เพียงทีละ 1 ข้อมูล และอาจเกิดปัญหาการอ่านข้อมูลซ้ำได้

สามารถอ่านข้อมูลได้พร้อมๆ กันหลายข้อมูล และสามารถลดปัญหาการอ่านข้อมูลซ้ำ

การปลอมแปลง

ง่ายต่อการปลอมแปลง และลอกเลียนแบบ

มีระบบความปลอดภัยสูงกว่า ยากต่อการปลอมแปลง

ความเร็วในการอ่านข้อมูล

ช้า

เร็วมาก

ความถูกต้อง แม่นยำ

ค่าเฉลี่ย 80%

ค่าเฉลี่ย 99.5%

มูลค่าของเครื่องอ่าน และงบประมาณการดำเนินการ

ต้นทุนค่าใช้จ่ายต่ำกว่า

ต้นทุนค่าใช้จ่ายปานกลาง-สูง

1. RFID นำไปประยุกต์ใช้งานในงานด้านใดได้บ้าง

RFID นำไปประยุกต์ใช้งานในหลายด้าน เช่น

  1. ระบบคลังสินค้า การจัดการสินค้าในคลัง เช่น การรับส่งสินค้า การจัดเก็บ
  2. ระบบห่วงโซอุปทาน การค้าปลีก การผลิต การกระจายสินค้า และโลจิสติกส์
  3. ด้านการแพทย์ และสาธารณสุข มีการใช้งานสำหรับการทำติดตามทำทะเบียนสำหรับเครื่องมือแพทย์ที่มีราคาแพง ทำให้สามารถตรวจสอบการเก็บรักษาเครื่องมือแพทย์ได้สะดวกรวดเร็ว
  4. ด้านการเกษตรและปศุสัตว์ ระบบติดตามสัตว์ (Animal Tracking) ทำให้สามารถตรวจสอบข้อมูลเฉพาะตัวของสัตว์ แต่ละตัวได้อย่างรวดเร็ว และถูกต้อง
  5. การควบคุมการเข้า-ออก เช่น บัตรทางด่วน บัตรรถไฟฟ้าใต้ดิน เป็นต้น
2. ค่าใช้จ่ายในการนำ RFID มาใช้งานในระบบเป็นอย่างไร ค่าใช้จ่ายเริ่มต้นประมาณเท่าไหร่

ค่าใช้จ่ายในการนำ RFID มาใช้งานนั้น ค่าใช้จ่ายขึ้นอยู่กับองค์ประกอบหลายส่วน เช่น จะนำไปใช้งานทางด้านใด ควบคุมการทำงานของอะไรบ้าง ระบบฮาร์ดแวร์ และซอฟต์แวร์ประยุกต์ใช้งานต่าง ๆ ซึ่งมีต้นทุนค่าใช้จ่ายสูงกว่าระบบ Bar Code แต่มีประสิทธิภาพที่มากกว่า

3. เพราะอะไรการใช้ระบบ RFID จึงต้องขออนุญาตจาก กสทช. และต้องขอใช้ในเรื่องใดบ้าง

เนื่องจากกฎข้อบังคับ (regulation) คือกฎข้อบังคับที่ประกาศโดยรัฐบาล หรือภาครัฐเพื่อกำหนดให้หน่วยงานต่าง ๆ ต้องทำตามกฎระเบียบเหล่านั้น ถ้าใครฝ่าฝืนกฎระเบียบก็จะต้องถูกลงโทษ (เช่น จ่ายค่าปรับ) กฎข้อบังคับที่ดีจะต้องสามารถป้องกันปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นได้ในภายหลัง และถ้าจำเป็นก็สามารถที่จะปรับเปลี่ยนหรือแก้ไขได้ ตัวอย่างเช่น การควบคุมสินค้า ราคา ค่าจ้าง มลภาวะ และมาตรฐานของผลผลิตของสินค้า หรือบริการ โดยรวมไปถึงกฎข้อบังคับในการสร้างอุปกรณ์ของระบบ RFID ซึ่งถูกกำหนดขึ้นมาเพื่อทำให้อุปกรณ์และระบบที่สร้างขึ้นมามีความปลอดภัยและไม่ไปรบกวนการทำงานของบริการอื่น ๆ ที่ใช้ย่านความถี่วิทยุเหมือนกัน เช่น วิทยุ โทรทัศน์ และโทรศัพท์คลื่นที่ เป็นต้น จึงได้มีการกำหนดกฎข้อบังคับด้านความถี่ที่ใช้งานสำหรับระบบ RFID ดังนี้

  1. ย่านความถี่ต่ำ (LF : Low frequency) อุปกรณ์ RFID จะต้องใช้ความถี่ 125 KHz หรือ 134 KHz สำหรับทุกประเทศ
  2. ย่านความถี่สูง (HF : High frequency) อุปกรณ์ RFID จะต้องใช้ความถี่ 13.56 MHz สำหรับทุกประเทศ
  3. ย่านความถี่สูงยิ่ง (UHF : Ultra high frequency) และย่านคลื่นความถี่ไมโครเวฟ (microwave frequency) อุปกรณ์ RFID จะใช้ความถี่ที่แตกต่างกันโดยขึ้นอยู่กับโซนที่อยู่ของแต่ละประเทศ
4. เมื่อจะซื้อแท็ก หรือ เครื่องอ่าน จะทราบได้อย่างไรว่า จะสามารถใช้งานกับระบบที่มีอยู่แล้วได้

การจะเลือกซื้อเครื่องอ่านหรือแท็ก ควรต้องมีการเปิดดู Specification เปรียบเทียบกัน หรือนำเครื่องอ่านและแท็กที่จะใช้มาลองทดสอบพร้อมกัน

5. ระยะเวลาในการดำเนินการในการติดตั้งระบบ RFID ใช้ระยะเวลาประมาณเท่าไหร่

ขึ้นอยู่กับขนาดของโครงการ โดยโครงการขนาดกลางจะใช้เวลาประมาณ 6 เดือน

6. ระบบ RFID เกี่ยวข้องกับระบบไฟฟ้าหรือไม่ หากไฟฟ้าดับสามารถใช้ระบบได้หรือไม่

เครื่องอ่าน RFID จำเป็นจะต้องมีไฟฟ้าในการจ่ายกำลังในการทำงาน หากไฟฟ้าดับจะไม่สามรถใช้งานเครื่องอ่านได้ โดยผู้ใช้งานบางราย หรือโรงงานจะติดตั้งเครื่องจ่ายไฟฟ้าสำรองในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินดังกล่าว

7. หากมีการเปลี่ยนแปลงโรงงาน หรือสถานที่ทำงาน สามารถย้ายระบบ RFID ที่ได้ติดตั้งไปแล้ว ไปยังสถานที่ใหม่ได้หรือไม่ อย่างไร

อุปกรณ์สามารถย้ายติดตั้งไปยังที่ทำงานที่ใหม่ได้ แต่ที่ทำงานที่ใหม่จะต้องลงระบบโครงสร้างทางด้านไฟฟ้า และระบบเครือข่าย เพื่อใช้ในการส่งข้อมูลไปยังส่วนกลาง

Title Language Size  Download
Production Management Presentation English 1.77 MB
Vehicle Management Presentation English 1.81 MB
Asset Management Presentation English 1.48 MB
WAREHOUSE & RETURNABLE ASSET MANAGEMENT English 21.51 MB

[fc id=’1′ align=’center’][/fc]

บริษัท ไอ.อี.เทคโนโลยี่ จำกัด

ที่อยู่ : 85/3 ซอยสดพิณสรร ถนนรางน้ำ แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400

โทร : 02-642-6700 กด 8

แฟกซ์ : 02-642-4250

สแกน QR CODE เพื่อแชทกับเรา
โทรหาเราได้ที่เบอร์
02-642-6700 กด 8
095 585 7936
sales@iet.co.th